กล่าวรายงาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทิศทางและโอกาสของเทคโนโลยีต่อการปรับ กระบวนทัศน์เพื่อให้เท่าทันต่อโลกปัจจุบัน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

A.I. in Agriculture

Prof. Pei Zhang

University of Michigan

A.I in Engineering

Prof. Chen Feng

New York University

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” กับ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ

ท่านทูต สุรพล เพชรวรา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ