ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตของการเกษตรที่ยั่งยืน
(Future Technology Trends of Sustainable Agriculture)

นายเอกภัทร วังสุวรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ดร. จุลพงษ์ ทวีศรี

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสามารถ น้อยวัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สอน.

Opening

นายเอกภัทร วังสุวรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ทิศทางแผนปฎิบัติราชการดิจิทัล

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Adoption of Future Technologies for Sustainable Agriculture

คุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์
หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)

5G Technology: Intelligent Connectivity for Thailand

คุณล้ำบุญ สิมะขจรบุญ
General Manager, Robotic and Discrete Automation ABB AUTOMATION (THAILAND)

Robotic Process Automation (RPA) & A.I.: The Journey of Agriculture

ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

BCG: Sustainable Technologies driven Thailand4.0

รศ. ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

BCG: Sustainable Technologies driven Thailand4.0

รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

M.C.

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม